พระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กําหนดเวลาห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
** มีผลบังคับใช้วันที่ 23/01/58 **

พรบ.แอลกอฮอล์

วันนี้ 22 ม.ค.58 ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 นาฬิกาถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา
*ยกเว้นการขายในกรณี ต่อไปนี้*
(1) การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
(2) การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลา เปิดปิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23/01/58 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Read More